TR
EN
KURUMSAL ONLİNE İŞLEMLER TİCARET SİCİLİ ODA SİCİL BELGELER MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TİCARET PROJE OFİSİ FİRMA REHBERİ İLETİŞİM
Düzce TSO Tanıtım Filmi Düzce TSO Hakkında Başkanın Mesajı
Yönetim Kurulu Meclis Başkanlık Divanı Oda Meclisi Meslek Komiteleri
Disiplin Kurulu Hesap İnceleme Komisyonu Düzce TSO Bilgi İşlem Politikası Halkla İlişkiler Politikası İnsan Kaynakları Politikası Mali Politika Üye İlişkileri Politikası Politika ve Temsil Prosedürü
Bilgi Güvenliği Politikası Görüş Oluşturma Politikası Mali Riskler ve Risk Yönetimi Politikası Kalite Politikası - Vizyon - Misyon
Online Belge Hizmetleri Aidat Ödemeleri
TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ - Belgeler İçin Dilekçe Örneği Ticaret Sicili Harçları Hakkında Bilgilendirme
Ticaret Sicili İşlem Evrakları NACE Kodları İçin Tıklayınız
Online İşlemler Üye İşlemleri
Oda Kayıt İçin Gerekli Evrak Listesi Terk İşlemleri İçin Dilekçe Örnekler Kapasite Raporu Eskpertiz Raporu
Yerli Malı Belgesi İmalat Yeterlilik Belgesi Dolaşım Belgeleri
Faaliyet Belgesi Oda Kayıt Sureti İhale Belgesi
İş Makineleri Tescil K Belgeleri İşlemleri Sayısal Takograf Sistemi
Dış Ticaret İthalat İhracat Dolaşım Belgeleri Fatura (Invoice) Onayı Fuarlar İhracat Rakamları
2019 Yılı İhracat Değerlendirme Raporu 2018 Yılı İhracat Değerlendirme Raporu İkili Oda Forumlarına Üyelik Ülke Raporları, Hedef Pazar Araştırması ve Hedef ve Öncelikli Ülkeler Vize Referans Yazısı
"KOLAY İHRACAT PLATFORMU" Destek ve Teşvikler "YATIRIMA DESTEK" İhracatçı Pasaportu Yurtdışı Teşkilkatı ve Ataşelikler Müşavire Danışın
Sanal Ticaret Akademisi
Proje Ortağı Olunan Programlar Tamamlanan Projeler Yürütülmekte Olan Projeler Diğer Destek ve Teşvikler
Proje Bazlı Raporlar Projelerimize Ait Web Siteleri Proje Takip Listesi
Düzce TSO KYS Eğitim Videoları
FİRMA REHBERİ
Düzce Hakkında

1. Tarihi 
Batı Karadeniz’in ayakta kalan tek antik kenti olan Düzce’nin tarihi, M.Ö. 1390-800 yılları arasında hüküm süren Hitit (Eti) Medeniyeti’ne kadar uzanır. Düzce ve çevresi 15. yüzyıldan beri yerleşim alanıdır. Bitinyalılar devrinde Prusias (Konuralp)’de yerleşim yeri mevcuttu. Bugünkü Düzce’nin kurulu olduğu alan bataklık haldeydi. Roma ve Bizans devrinde son kral IV. Nikomedes’in vasiyeti gereğince M.Ö. 74 yılında Roma İmparatorluğuna devredilmiştir. Bitinyalılar devrinde bataklık halinde bulunan Düzce Ovası, Romalılar zamanında ıslah edilerek ziraat için elverişli hale getirilmiştir. Romalılardan sonra bu bölge Bizanslıların eline geçti. Düzce’nin gelişmesi Bizanslılar devrinin son zamanlarına rastlar. Orhan Gazi’nin komutanlarından Konuralp Bey’in Bizans Tekfurları ile 1323’te yaptığı savaşlar sonucu Osmanlı topraklarına katıldı. Düzce’nin Konsapa adını alması bu devrededir. O zamanki yerleşim merkezi Gümüşabadı’dır. Daha sonra ilçe merkezine Üskübü denildi. Yerleşim merkezi de Prusias (Üskübü) bugünkü Konuralp kasabası idi. Düzce bu dönemde, ticaret ve arazi bakımından ilk ilçe merkezi olan Gümüşabadı’yı gölgede bıraktı. Bu nedenle 1871 yılında yerleşim yeri Düzce’ye nakledildi. 1869 yılına değin Kastamonu Vilayeti Bolu Mutasarrıflığı, Göynük Kasabası’na bağlı bir bucak olarak tarihte yer almıştır. 1869 yılında ise Bolu Sancağı’na bağlı Kaza olmuştur. 
1999 yılında 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerini yaşayan Düzce, 1’i yeni 7 ilçenin bağlanmasıyla 09.12.1999 gün ve 23091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 584 sayılı KHK uyarınca il olmuştur. 

2. Coğrafi Yapı - İklim 
İl toprakları, kıyı kesimi dışında ortası çukur, çevresi dağlarla kuşatılmış alanlardan oluşur. Kuzey kesimde Akçakoca Dağları, doğu kesimde Bolu Dağları, güneydoğu ve güney kesimde de Abant Dağları’nın batı uzantıları yer alır. Düzce’nin denizden yüksekliği 150 metredir. Orta kesimdeki çukur alanda tarımsal üretim açısından büyük önem taşıyan Düzce Ovası yer alır. İlin başlıca akarsuyu Melen Çayı’dır. Akçakoca Dağları’ndan doğan bu akarsuyun Melen Gölü de denilen Efteni Gölü’ne kadar ki bölümü Küçük Melen Çayı, bu gölle denize döküldüğü Melenağzı arasındaki bölümüne de Büyük Melen Çayı adı verilir. Tarım alanlarının sulanması ve bu alanların taşkından korunması amacıyla Küçük Melen Çayı üzerinde yapılan Hasanlar Barajı’nın tamamlanma tarihi 1972’dir. Hasanlar Baraj Gölü ildeki tek yapay göldür. Düzce ili, Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde görülen nemli ve fazla sert olmayan iklimin etkisi altındadır. Yıllık sıcaklık ortalaması 13,0oC, yıllık toplam yağışların ortalaması 834,4 kg/m2 olup, ortalama nispi nem %75’dir. Düzce, doğal bitki örtüsü açısından zengin sayılan bir ildir. Kıyı kesimi maki ve yalancı makiler, kıyı ardındaki dağlar ise gürgen, kayın, kestane ve meşelerden oluşan ormanlarla kaplıdır. Düzce Ovası’nı kuşatan dağların alçak kesimlerinde geniş yapraklılardan, yüksek kesimlerinde ise karaçam, sarıçam ve köknarlardan oluşan ormanlar vardır. 

3. Nüfus 
Düzce İli’nde 2000 nüfus sayımına göre yıllık nüfus artış ortalaması ‰ 13,82’dir. İl nüfusu 1990 yılı tespitlerine göre 273.679 iken 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonucuna göre 314.266, 2007 yılı Nüfus Sayım sonucuna göre 323.328, 2008 yılı Nüfus Sayım sonucuna göre ise 328.611’e yükselmiştir. 2009 yılı nüfusu ise 335.156’dır. 2009 yılı sonuçlarına göre nüfusun %56,88’i şehir merkezlerinde, % 43,12’si ise köylerde yaşamaktadır. 

2009 YILI NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI 
 
 

4. İdari Yapı 
İlimiz 2.567 km2’lik yüzölçümü içerisinde, 8 İlçe (merkez ilçe dâhil), 3 Belde, 11 Belediye ve 280 köy barındırmaktadır. İl genelindeki mahalle sayısı 112’dir. 5. Sağlık 
Düzce’de, Merkez ve Akçakoca İlçesi’nde birer adet olmak üzere 2 Devlet Hastanesi ile yine merkezde Düzce Üniversitesi’ne bağlı olarak çalışan 1 adet Üniversite Hastanesi ve Düzce merkezde hizmet veren 1 adet özel hastane (Özel Hayri Sivrikaya Hastanesi) bulunmaktadır. İl Merkezi’ndeki Atatürk Devlet Hastanesi 309, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 251, Akçakoca Devlet Hastanesi 50 ve Özel Hayri Sivrikaya Hastanesi 59 olmak üzere il genelinde toplam 669 yatak kapasitesi mevcuttur. İl genelinde 243 uzman hekim, 359 pratisyen hekim, 498 hemşire ve 178 ebe görev yapmaktadır. İlimizde 1.Basamakta hizmet veren uzman hekimlerle pratisyen hekimlerin toplamı 134 olup, 2.681 kişiye 1 hekim düşmektedir. İlimizde I. , II. ve III. Basamakta hizmet veren Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel Hastane hekimlerinin toplamı 602 olup, buna göre 596 kişiye 1 hekim düşmektedir (Türkiye Ortalaması 2007 verilerine göre hekim başına düşen kişi sayısı 587’dir). İlimizde 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle aktif yeşil kartlı kişi sayısı 25.434’tür. Yeşil kartlı kişilerin toplam nüfusa oranı %7’dir. Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin ardından ilimiz sağlık kuruluşları yeniden yapılandırılmış; merkez ilçe de dâhil olmak üzere il genelinde toplam 8 ilçede birer toplum sağlığı merkezi kurulmuştur. 31 adet Sağlık Ocağı Aile Sağlığı Merkezi’ne dönüştürülmüştür. Bu Aile Sağlığı Merkezlerinde 98 adet Aile Hekimliği birimi oluşturulmuştur. Bu birimlerden Gölyaka İlçesinde 1 adet boş aile hekimliği bulunmakta olup, 97 adet Aile Hekimliği Birimi faal olarak hizmet vermektedir. Ayrıca İl genelinde 13 adet sağlık evinde ebe ile sağlık hizmeti verilmektedir. Düzce İli’nde koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında 1 Halk Sağlığı Laboratuarı, 1 Verem Savaş Dispanseri ve 1 de AÇSAP Merkezi mevcut olup aile hekimliği pilot uygulamasına geçilmiş olmasıyla bu birimlerin görevlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır. Düzce İli Merkez İlçede Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) Komuta Kontrol Merkezi ile 1 adet A1 tipi ile 1 adet A2 olmak üzere 2 adet A tipi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Kaynaşlı, Gümüşova, Akçakoca ilçelerinde A1 tipi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Çilimli ve Gölyaka ilçelerinde ise A2 tipi Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu, Yığılca İlçesinde Toplum Sağlığı Merkezine entegre B tipi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu faaliyet göstermektedir. Cumayeri İlçesinde ise Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu bulunmamakta olup, Acil Sağlık Hizmetleri Gümüşova ve Çilimli Acil Sağlık hizmetleri istasyonlarından sağlanmaktadır. Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu yerleşkesinde Muncurlu A1 Tipi 112 İstasyonu, Merkeze bağlı Konuralp Beldesinde Düzce Üniversitesi Eski Kan Merkezinde Konuralp A2 Tipi 112 İstasyonu kurulması planlanmış olup yer tahsisi ve personel ataması yapıldıktan sonra hizmet vermeye başlayacaktır. 
Düzce Orman İşletme Müdürlüğüne ait Düzce İl Merkezindeki taşınmazın 45.000 m2’si hastane yapımı için 2008 yılında kamulaştırılmış, 2009 yılında ilgili taşınmaz üzerinde imar tadil planı, tapu-kadastro, tahsis, zemin etüdü plankota çalışmaları yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı tarafından tüm Türkiye’de aralarında Düzce’nin de bulunduğu 81 ilde 83 adet KETEM kurulmuştur (01.02.2009 tarihi itibariyle). İlimiz Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Muncurlu Yerleşkesinde konuşlandırılmış olan KETEM’ in birinci hedefi, erken teşhis halinde, önlenebilir 5 kanser türünde (meme, rahim ağzı, prostat, cilt, kalın bağırsak) tarama yapmak ve erken teşhis koyabilmektir. Bu kanser türlerinde erken teşhis halinde, hastanın tedavi şansı çok yüksektir. 
Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği işbirliğinde 2004 yılından beri Üreme Sağlığı Programı yürütülmektedir. Program kapsamında, 26.10.2009 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü, Ek Hizmet Binası bünyesinde Üreme Sağlığı Eğitim Merkezi oluşturulmuştur. Üreme Sağlığı Eğitim Merkezinde aile planlaması danışmanlığı, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, aile planlaması uygulama ve eğitimleri, gençlere yönelik üreme sağlığı hizmetleri, güvenli annelik ve üreme sağlığı konularında halka ve personele yönelik eğitim hizmetleri verilmektedir. 
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Yerleşkesinde, 2009 Kasım ayı itibariyle 6 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi hizmet vermeye başlamıştır. 

6.Eğitim 
6.1 İlk ve Orta Öğretim 
İlimizde, 2009 – 2010 Eğitim Öğretim yılında, 17 bağımsız anaokulu, 159 anasınıfı (250 derslik), 2’si özel ve 3’ü pansiyonlu olmak üzere 194 ilköğretim okulu (1.929 derslik, özel okullar hariç), 3’ü özel 14’ü genel ve 13’ü mesleki, 5 ‘i ise çok programlı olmak üzere toplam 35 ortaöğretim okulu (561 derslik, özel okullar hariç) eğitim-öğretim faaliyeti sürdürmektedir. 8 ilköğretim okulu ve 2 ortaöğretim okulu (Düzce Lisesi-Gümüşova Lisesi) ikili eğitim vermektedir. Anaokulu+ana sınıfında derslik başına düşen öğrenci sayısı: 17 İlköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı: 22 (Türkiye ortalaması 34) Ortaöğretimde Derslik Başına Düşen Öğrenci sayısı: 29 (Türkiye ortalaması 31)’dir. Bu okullarda, 5.251 anaokulu ve anasınıfı öğrencisi (218’iözel), 44.175 ilköğretim okulu öğrencisi (772’özel) ile 8.774’ü genel, 11.484’ü mesleki ve 391’i ise özel lise öğrencisi olmak üzere toplam 20.649 ortaöğretim öğrencisi eğitim öğretim görmektedir. 
Okul öncesi okullaşma oranı: 3–5 yaş % 28,5 
Okul öncesi okullaşma oranı: 4–5 yaş % 40,6 
İlköğretim okullaşma oranı: Brüt %103,06 (Açık İlköğretim okulları dâhil), Net %97,84 (Açık İlköğretim okulları hariç) 
Ortaöğretim okullaşma oranı: Brüt % 85,83 (Açık liseler dâhil), Net % 67,77 (Açık liseler hariç) İlimiz genelinde 101’i anaokulu ve anasınıfı öğretmeni, 1.040’ı kadrolu, 105’i sözleşmeli olmak üzere 1.145 sınıf öğretmeni; 1.564’ü kadrolu, 402’si sözleşmeli olmak üzere 1.966 branş öğretmeni bulunmaktadır. İlimizdeki toplam öğretmen sayısı 3.212’dir. Ayrıca 16 ilköğretim müfettişi ve 126 GİHS, 121 YHS, 18 Geçici Sözleşmeli 4/C kadro ile hizmet vermektedir. İlimizde norm kadro sayısı 4.164 olup, hali hazırda 2.705’i kadrolu 507’si sözleşmeli olmak üzere toplam 3.212 öğretmen görev yapmaktadır. 12 Haziran atama döneminde ilimize 89 adet öğretmen atanmış, ilimizden 49 öğretmen ayrılmıştır. 2008–2009 Eğitim öğretim yılında 69 taşıma merkezi okula 241 okuldan toplam 7.611 öğrenci taşınarak eğitim-öğretim görmeleri sağlanmıştır. 
İlimizde Okur Yazar Oranı % 98’dir. (Türkiye Ortalaması % 87) 

2009 SBS SINAV SONUÇLARINA GÖRE İLİMİZİN 
(OYP) ORTAÖĞRETİM YERLEŞTİRME TÜRKİYE SIRALAMASI


8.SINIF=41 
2009 ÖSS SINAV SONUÇLARINA GÖRE İLİMİZİN 
BAŞARI ORTALAMASI----------TÜRKİYE SIRALAMASI 
Sayısal = 166,422----------Sayısal = 73 
Sözel = 186,726----------Sözel = 77 
Eşit ağırlık = 181,458----------Eşit ağırlık = 77 
ÖSS’de Türkiye Yerleştirme Sıralaması 
Yerleştirilen Toplam Öğrenci Sayısına Göre = 5 
Lisansa Yerleştirilen Öğrenci Sayısına Göre = 50 
Ön Lisansa Yerleştirilen Öğrenci sayısına Göre = 15 
Açık Öğretime Yerleştirilen Öğrenci Sayısına Göre = 2 
6.2 Yüksek Öğrenim 
17 Mart 2006 tarihinde kabul edilen 5467 sayılı 15 İlde Yeni Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile Düzce Üniversitesi kurulmuştur. Düzce Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi, Orman Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi olmak üzere 7 fakülte mevcuttur Üniversite bünyesinde Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri olmak üzere 3 enstitü, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu ile Sağlık Yüksek Okulu olmak üzere iki yüksekokul bulunmaktadır. Ayrıca 2547 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca; Akçakoca Meslek Yüksekokulu, Gölyaka Meslek Yüksekokulu, Gümüşova Meslek Yüksekokulu, Çilimli Meslek Yüksekokulu, Düzce Meslek Yüksekokulu, Cumayeri Meslek Yüksekokulu, Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 8 yeni Meslek Yüksek okulu açılmıştır. 
6.982 öğrencinin öğrenim gördüğü fakülte ve yüksek okullarda, 31 profesör, 42 doçent, 106 yardımcı doçent, 103 öğretim görevlisi, 264 araştırma görevlisi, 35 okutman, 8 uzman olmak üzere 589 akademik personel ile 452 idari personel (toplam 1.041) görev yapmaktadır. Yaşam Boyu Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (DUYEM), Arıcılık Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) ve Dil Tarih ve Kültürel Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜKMER) olmak üzere 3 adet Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmaktadır. Yükseköğretimdeki öğrencilerin barınmalarına yönelik hizmetler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bolu Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak ilimizde teşkilatlanmış olan Düzce Avni Akyol Yurt Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. İlimizdeki yüksek öğrenim öğrenci yurtlarında 704 kız, 966 erkek olmak üzere toplam 1.670 öğrenci kapasitesi mevcut olup, 921 erkek öğrenci, 626 kız öğrenci kayıtlı bulunmaktadır. 

7. Ekonomik Durum 
DİE’nin 2001 verilerine göre Türkiye Gayrı Safi Yurtiçi Hâsılası içinde %0,2 paya sahip olan Düzce, iller arasında 63. sıradadır. Yine aynı yıl 1.383.874.517 TL’lik (1.142 ABD doları) kişi başına düşen GSYİH ile iller arasında 59. sırada yer almaktadır. GSYİH’nın dağılımı ise şöyledir: %28 tarım, %24,6 sanayi, %12,2 ticaret, %24,9 hizmetler, %4,7 inşaat, %5,6 diğer sektörler. Devlet hizmetlerinin GSYİH içindeki payı ise %11,5’dir. 


Türkiye İş Kurumu Düzce İl Müdürlüğü kayıtlarına göre 2009 yılı Aralık ayı sonu itibariyle ilimizde 3.587’si kadın, 9.008’i erkek olmak üzere toplam 12.595 iş arayan bulunmaktadır. 2009 yılı Aralık ayı sonu itibariyle İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından kamu sektörüne 34 kişi, özel sektöre 1.284 kişi olmak üzere toplam 1.318 kişi işe yerleştirilmiştir. 
Türkiye İstatistik Kurumu 2008 verilerine göre İlimizde işsizlik oranı 10,2’dir. 
5084 Sayılı “İstihdamın ve Yatırımların Teşviki Yasası” ndan dolayı son yıllarda ilimizde çok sayıda şirket açılmıştır. 
2005 yılında 280, 2006 yılında 301, 2007 yılında 356, 2008 yılında 308 yeni şirket kurulmuştur. 2006 ve 2007 yıllarında yapılan karşılaştırmada civar illere (Yalova, Bolu, Karabük) göre en fazla şirket Düzce’de açılmıştır. 
İlimizden Avrupa ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerine ihraç edilen başlıca ürünler; kauçuk fitil, konfeksiyon ürünleri, iç fındık ve fındık mamulleri, alüminyum ve çelik boru mamulleri, yaş ve kuru maya, kapı kilidi, dondurulmuş tavuk ayağı, spiral çelik boru, mobilya, lamine parke, çelik yay, yarı otomatik tabanca, av tüfeği, MDF lam, kravat, eşarp ve çoraptır. 
7.1. Sanayi ve Ticaret 
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 1959 yılında kurulmuştur ve 14 meslek komitesinden oluşmaktadır. Üye sayısı 2.801’dir. Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası 1969 yılında kurulmuştur ve 5 meslek komitesinden oluşmaktadır. Üye sayısı 549’dur. İl genelinde 307 Anonim Şirket, 1.797 Limited Şirket, 9 Kollektif Şirket, 2 Adi Komandit Şirket, 188 Kooperatif ve 1.046 Hakiki Şahıs faaliyet göstermektedir. Özel ve Resmi olarak 30 adet banka şubesi Düzce'de hizmet vermektedir. Düzce’nin 5084 sayılı “Yatırım ve İstihdamın Teşviki” Hakkındaki Kanun kapsamına alınmasıyla sanayileşmenin yapısında bir değişim görülmüş, mevcut küçük çaplı sanayi kuruluşlarına 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgelerinin de eklenmesiyle büyük çaplı fabrikalar kurulmaya ve faaliyet göstermeye başlamışlardır. 1996 yılında kurulan, 173 hektar büyüklüğünde ve 1.080.105,19 m2 yüzölçümlü Organize Sanayi Bölgesinde firmalara yönelik yer tahsisleri tamamlanmış olup, 57 sanayi parseli 57 firmaya tahsis edilmiştir. Halen 43 sanayi kuruluşu üretim faaliyetlerini sürdürmekte, 8 tesis inşaatı bitmiş durumda ve 6 tesis de inşaat safhasındadır. Üretimde olan 43 tesiste 4.612 kişi istihdam edilmekte, firmaların tamamı faaliyete geçtiğinde yaklaşık olarak 9.500 Tahsisi yapılan sanayi parsellerinin sektörel olarak dağılımına bakıldığında 10 adet tekstil, 2 adet tarım ve makine, 1 adet silah, 1 adet pompa, 2 adet plastik enjeksiyon, 4 adet otomotiv yan sanayi, 3 adet orman ürünleri, 4 adet mobilya, 10 adet metal, 5 adet makine, 1 adet kaynak elektrot, 2 adet kauçuk üretimi, 2 adet iplik yün, 1 adet ısıtma- soğutma, 1 adet hortum üretimi, 5 adet gıda, 1 adet deri konfeksiyon, 1 adet inşaat ve 1 adet endüstriyel madeni yağ sanayi yer almaktadır. Düzce Organize Sanayi Bölgesi 2004 yılı sonrasında en hızlı büyüyen OSB’dir. Organize Sanayi Bölgesinin altyapısı (Bölge iç yolları, yağmur suyu şebekesi, atık su şebekesi, telekomünikasyon şebekesi, doğalgaz şebekesi, enerji nakli hattı ve bölge içi AG-OG elektrik şebekesi) % 100 tamamlanmıştır. 
5084 sayılı Yasanın etkisiyle gelen yoğun yatırım taleplerini karşılamak üzere Tepetarla Mevkii’nde, 81 hektar büyüklüğünde 478.476,00 m2 alan üzerine kurulan 2. Organize Sanayi Bölgesindeki 11 sanayi parseli 11 yatırımcıya tahsis edilmiştir. Firmalardan 3 tesis üretime geçmiş, 2 tesisin inşaatı bitmiş, 4 tesis inşaat halinde ve 2 tesise yeni tahsis yapılmıştır. Üretimde olan 3 tesiste 164 kişi istihdam edilmektedir. 11 firma üretime geçtiğinde yaklaşık 1.200 kişi istihdam edilecektir. II. Organize Bölgesinde Tahsisi yapılan parsellerin sektörel olarak dağılımına bakıldığında 1 adet alüminyum profil, 2 adet cam sanayi, 1 adet inşaat kalıp malzeme ve aksesuarları üretimi, 1 adet tekstil ve ev gereçleri, 1 adet boru bağlantı elemanları, 1 adet ısıtma-soğutma, 1 adet trafo yedek parçaları imalatı, 1 adet plastik levha, 1 adet klima havalandırma ekipmanları ve 1 adet otomotiv yan sanayi yer almaktadır. II. Organize Sanayi Bölgesinin alt yapısı (iç yolları, yağmur suyu şebekesi, atık su şebekesi) % 95 oranında tamamlanmıştır. Telekomünikasyon şebekesi, doğalgaz şebekesi, enerji nakil hattı ve bölge içi AG-OG elektrik şebekesi % 100 tamamlanmıştır. I.OSB ve II. OSB’lerden kaynaklanan atık sular Düzce Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisine deşarj edilecektir. 
OSB içerisinde idari ve sosyo kültürel tesisler sanayi ve Ticaret Bakanlığının OSB’ler için gerekli gördüğü ihtiyaç programına cevap verecek nitelikte yapılaşmayı sağlamak amacıyla uygun büyüklükte düzenlenmiştir. Bu alanda cami, sağlık, idari ve ticari merkez, kreş ve eğitim, itfaiye tesisleri kurulması planlanmaktadır. Ayrıca 32 hektarlık bir alan yeşil alan ve spor tesisleri için ayrılmış bulunmaktadır. Düzce il merkezinde 120.000 m2 kapalı alana (toplam alanı 458.000 m2 ) yapılmakta olan “Küçük Sanayi Sitesi”nin % 85’i tamamlanmıştır. Alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Tamamlanmış işyerlerinin kuraları çekilmiş ve hak sahipleri belirlenmiştir. Tümü tamamlandığında 800 işyerinde yaklaşık 5.000 ila 7.000 kişi arası istihdam sağlanmış olacaktır. Akçakoca İlçesi’nde kurulu bulunan Yeni Küçük Sanayi Sitesinin yapımı bitmiş olmakla birlikte bir kısım alt yapı inşaatları için kredi temini çalışmaları devam etmektedir. İlimizde en fazla imalat yapılan sektörler ağaç sanayi, iç fındık, makine imalatı, tekstil, gıda, metal, mobilya, plastik ve otomotiv sektörleridir. Bu imalat sanayi sektörleri başta olmak üzere, imalat sanayinde çalışanların sayısı yaklaşık olarak 20.000 kişidir. 
7.2. Tarım ve Hayvancılık Düzce ilinin 259.300 hektarlık yüzölçümünün %35.44’ü (91.415 ha) tarım arazisidir. Arazinin 122.034 hektarı orman alanıdır. 7.932 hektarlık mera ve çayır alanı bulunan Düzce arazi varlığının 37.919 hektarı tarım dışı arazidir. Sulanabilir tarım arazisi 52.153 hektar olup; 16.713 ha devlet sulaması, 6.797 ha halk sulaması olmak üzere toplam 23.510 hektar alan sulanmaktadır. İlimiz ve ilçelerinde faal olarak faaliyet gösteren 80 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve 2 adet Su ürünleri Kooperatifi olmak üzere 82 adet Tarımsal Amaçlı Kooperatif ve 1 adet Ormancılık Kooperatifleri Birliği bulunmakta olup, ayrıca 5 adet Üretici Birliği ve 2 adet Islah Amaçlı Yetiştirici Birliği bulunmaktadır. Ormanlık saha dışında kalan bölümlerde özellikle fındık, pancar, mısır, buğday, çeltik ve Virginia tütünü ekimi yapılmaktadır. 36.000 hektarlık Düzce Ovası’nın %80’i fındık ve kavak üretimine ayrılmış olup geriye kalan alanda ise tarla ve sebze tarımı yapılmaktadır. Düzce ilinde geleneksel yöntemlerle hayvancılık yapılmakta olup modern işletmeler kurulmaya başlamıştır. Başlıca hayvancılık etkinliği sığır besiciliği ve tavukçuluktur. İl genelinde 38.466 adet büyükbaş, 6.150 adet küçükbaş, 253.000 adet yumurta tavuğu, 34.042.880 adet broiler cinsi tavuk bulunmakta, 20 adet alabalık çiftliğinde 143,8 ton/yıl alabalık üretilmektedir. En önemli hayvansal ürün beyaz ettir. Süt, deri ve yumurta da diğer önemli hayvansal ürünlerdir. İlimizde tüm köylerin mera tespit ve tahdit çalışmaları tamamlanmıştır. İl genelinde 10 merada ıslah ve amenajman projesi uygulamaları devam etmektedir. 
7.3. Ormancılık 
Düzce İli’nin 122.034 ha alanı ormanlarla kaplıdır. Düzce ormanları üstün nitelikli ve verimlidir. Bir bölümü orman içinde bulunan köylerde başlıca etkinlik ormancılıktır. Bu ormanlardan elde edilen tomruklar sanayi hammaddesi olarak önem taşır. İl genelinde 2009 yılı itibariyle 9 adet kaplama fabrikası, 40 adet kereste fabrikası, 16 adet mobilya fabrikası, 5 adet masif parke fabrikası, 3 adet lamine parke fabrikası, 1 MDF fabrikası ve 1 kapı fabrikası faaliyet göstermektedir. 
2009 yılı Orman ürünleri satış gelirleri 21.339.348,00 TL’dir. 

8. Altyapı 
8.1.Ulaşım 
İlimizde mevcut 54 kilometre otoyolun tamamı BSK ve trafiğe açıktır. 114 km Devlet yolu olup, bu yolun 103 km’si BSK,11 km’si ASK’dır. İl yolu uzunluğu 60 kilometre olup, bunun 5 km’si BSK, 55 km’si de ASK’dır. İlimizdeki Devlet ve İl yollarında 73 km bölünmüş yol bulunmaktadır. Ülkemiz karayolu ağının ana arteri durumunda bulunan Edirne – İstanbul Ankara eksenindeki ulusal ve uluslararası taşıma talebini karşılamayı amaçlayan otoyol projesi içinde yer alan Bolu Dağı Geçişi, çok önemli olan bu güzergâhın, yüksek standartlı ve erişme kontrollü bir yol olarak bütünlüğü ve otoyoldaki güvenli trafik akışının sürekliliği sağlanmış olmasıdır. Bu yolun bünyesinde 2 adet TÜNEL, 2 Adet toplam 4 644 m uzunlukta viyadük, 3 adet toplam 917 m uzunlukta köprü, 1 adet 76 m uzunlukta üstgeçit köprüsü ve 12 adet toplam 682 m uzunlukta altgeçit köprüsü bulunmaktadır. Bolu Dağı Geçişi, Gümüşova–Gerede otoyolunun Kaynaşlı mevkiinden başlayıp, doğu yönünde Asarsuyu Vadisi boyunca ilerleyerek, Bolu Dağı’nı bir tünel ile aşmakta ve Yumrukaya mevkiinde sona ermektedir. Tünel ve viyadüklerde uluslararası standartlara uygun güvenlik tedbirleri alınarak 2007 yılında yapımı tamamlanmıştır. Ereğli Demir çelik fabrikasından üretilen mamül ve ham maddelerinin sanayi yönünden gelişmiş olan Sakarya-İzmit-İstanbul bölgesine gidişini sağlayan ve ayrıca Ereğli-Alaplı arasında faaliyete geçen tersanelerin yapılması ile bu yolun önemini ve trafik yoğunluğunu artırmıştır. Düzce-Akçakoca-Ereğli yolunun bölünmüş yol çalışmalarına önceki yıllarda başlanmıştır. 2008 yılı sonuna kadar 43 km ’lik kesimi bölünmüş yol olarak trafiğe açılmıştır. Geriye kalan 29 Km lik Akçakoca- Ereğli arasındaki kesimde de yapım çalışmalarına devam edilmektedir. İlimizde bulunan köylerin tamamının yolu mevcut olup bu yolların toplam uzunluğu 1.616 kilometredir. Toplam yol uzunluğunun 846 km’si asfalt, 770 km’si ise stabilizedir. Köy yolları ağının en önemli sorunu, ormanların açma yapılarak yok edilmesi, yerlerine fındık ağaçları dikilmesi sonucu artış gösteren heyelan ve toprak erozyonu olarak görülmektedir. 
8.2. İçme Suyu 
Düzce İl Merkezi’nde içme suyu sıkıntısı mevcut değildir. İçme suyu tesisine Beyköy Uğur suyundan saatte ortalama 1.260 m3 su alınmakta ve 1.100 m3 temiz su kullanıma verilmektedir. Su arıtma tesisinden merkez ve kalıcı konutlar dâhil olmak üzere günde ortalama 25.000 m3/28.000 m3 su verilmekte olup, 2009 yılı içinde verilen su miktarı 9.125.000 m3’tür. İl Özel İdaresi görev sahasında bulunan 280 köy ve 298 yerleşim yerinden 566’sının içme suyu ihtiyacı karşılanmıştır. 
8.3. Elektrik 
Düzce İli’nin enerji ihtiyacı ile ilgili iş ve işlemler merkezi Sakarya İli’nde bulunan SEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte, bu kurumun ilimizdeki iş ve işlemleri ise SEDAŞ Düzce İşletme Müdürlüğü eliyle yürütülmektedir. İlimizde enerji temini 4 ayrı noktadan yapılmaktadır. 2009 yılı sonu itibariyle puant güç 121,1 MW’dır. Enerji dağıtımında indirici merkezlerin uzak olması nedeniyle problem yaşanmaktadır. İl Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 3. şahıslara ait 648 adet, SEDAŞ’a ait 966 adet olmak üzere toplam 1.614 adet trafo bulunmaktadır. Düzce il merkezinin alçak ve orta gerilim şebekesi 1993-1996 yılları arasında yenilendiğinden ve kısmi de olsa yeraltı çalışmaları yapıldığından şehirde şebeke açısından ciddi bir problem yoktur. Düzce İl Merkezi ile diğer ilçe ve beldelerin tamamının 1997 yılı itibariyle, arıza-bakım ve onarım işleri ihale edilerek yüklenici firma tarafından yapılmaktadır. Türkiye’de ilk olan bu uygulama son derece başarılı sonuçlar vermiş olup, enerji dağıtımı konusunda faaliyet gösteren ana teşekkül olan TEDAŞ’a bağlı diğer müesseselere de örnek olmuştur. 
8.4. İletişim 
9. Köyler 
İlimiz dâhilinde 280 köy bulunmaktadır. Bu köylere bağlı 298 köy altı yerleşim birimi mevcuttur. Köylerimiz genellikle dağınık yerleşim karakteri göstermektedir. Köylerimizin yol, su, elektrik gibi altyapı hizmetlerinin okul, sağlık, cami, telefon gibi sosyal tesisleri ile kooperatif ve benzeri ekonomik tesislerin çok büyük bölümünün tamamlanmış olması, gerek hizmetin halkın ayağına götürülebilmesi ve gerekse halkın kamu kurum ve kuruluşlarına dilediği an başvurulabilmesine imkân tanımış, dolayısıyla devlet yönetimiyle vatandaş arasındaki ilişkilerin mevzuat hükümleri çerçevesinde ve olumlu bir düzeyde tesis ve idamesi mümkün olmuştur. Yöre halkı genel olarak devlet otoritesine ve hukuk nizamına bağlı olup, asayişi olumsuz yönde etkileyecek ağalık, şeyhlik gibi etki ve nüfuz odakları yoktur. Toplam 21 köy ve 12 bağlısının faydalandığı 182 km asfalt yol TCK sorumluluk sahasında yer almaktadır. 2007 yılı KÖYDES Projesi kapsamında ilimize 14.912.000,00 YTL ödenek ayrılmıştır. Gelen ödeneğin 12.405.046,06 YTL’si köy yolları yapımına, 2.506.953,94 YTL’si içme suyu projesine harcanmıştır. 
2007 yılı KÖYDES ödeneği ile 86,44 km 1. kat asfalt, 156,07 km 2. kat asfalt, 54,62 km sıcak asfalt, 132,65 km stabilize yol, 19,96 km parke yol yapılmıştır. 33 üniteye içme suyu çalışması yapılıp bitirilmiştir. 
2008 yılında KÖYDES Projesi kapsamında ilimize 3.895.000,00 YTL ödenek ayrılmış, söz konusu ödeneğin 1.388.287,37 YTL’si yol yapımına, 1.713.119,07 YTL’si içme suyu projelerine, 793.593,56 YTL’si ortak alım ve diğer harcamalara ayrılmıştır. 
2008 yılı KÖYDES ödeneği ile 1,4 km 1.kat asfalt, 41 km II. kat asfalt, 7,78 km kilit parke yol, 116,7 km stabilize yol yapılmış, 6 adet içme suyu projesi (depo, kaptaj, maslak v.s) tamamlanmıştır. 
2009 yılı KÖYDES ödeneği toplam 2.921.000,00 TL’dir. 1.774.000,00 TL’si yol yapımı, 1.147.000,00 TL’si su için ayrılmıştır.
2009 yılı KÖYDES ödeneği ile 1 km ham yol, 11,5 km stabilize yol, 1 km 1.kat sathi asfalt kaplama, 7 km sıcak asfalt, 24.430 m2 kilit parke yol, 1 km onarım yapılmıştır. 18 adet içme suyu projesinden 14’ü tamamlanmıştır. 
2009 YILI KÖYDES ÖDENEK DAĞILIMI 10. Asayiş Olayları 
10.1. İl Jandarma Komutanlığı 
Düzce İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2009 yılı sonu itibariyle 3.608 olay meydana gelmiştir. Bunun 1.269’u trafik olayıdır. 
10.2. İl Emniyet Müdürlüğü 
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 2009 yılı içerisinde 3.016 asayiş olayı, 1.530 trafik kazası meydana gelmiştir. İlimize kayıtlı 63.313 araç bulunmaktadır.

En Çok Okunanlar
Düzce TSO Çin Temasları
Düzce TSO Dubrovnik Temasları
Düzce TSO madde bağımlığına savaş açtı
SGK’dan odamıza ziyaret
TOBB 70. Genel Kurulu
Ziraat Bankası’ndan kredi erteleme
UMEM Beceri’10 Projesi’nde dev adım
ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Farkındalık Semineri
TOBB Düzce İl Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları Seçimleri
Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Çakır, 12 Kasım Düzce depreminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
TARIMA DAYALI YATIRIM YAPACAKLARA 1.500.000 TL

FUARLAR

DUYURU ve ETKİNLİKLER
Yükleniyor...
X